Search form

Jon 1:4

4Nipiya an-gatiya wanngu gun-guni gu-rrimarra a-ni, rrapa gun-gata wanngu gun-guni gun-narda minypa gun-gujayanaya nula an-gugaliya.