Search form

Jon 1:41

41Ganapiya, lika nipa Andru a-jarl, Jayman a-barripuna ngardawa worlapa niya. A-yinanga nula, “A-lay, ngatipa nyirri-barripuna an-gata Macháya (Messiah).” (Minyja gun-gata a-yinagata, “Macháya,” gun-narda minypa an-nelangga Christ, minypa ngayburrpa nguburr-yinaga nguburr-workiya, “An-gata Wangarr a-jerrjerrjiyana nula an-ngayburrpa Wanngu An-gunega.”)