Search form

Jon 1:43

Jesus A-gonyjinga Butula Bilip (Philip) Rrapa Naténiyal (Nathanael)

43Gun-narda waypa guna-gepana, Jesus gu-borrwurra, lika a-garlmuna, a-bona Galali (Galilee). Lika gatiya nipa a-barripuna Bilip (Philip), lika a-yinanga nula, “A-lay, arr-boy wugupa.”