Search form

Jon 1:45

45Rrapa nipa Bilip a-bona, a-barripuna Naténiyal (Nathanael). Lika a-wena nula, “A-lay, ngayburrpa nyibu-barripuna an-gata wola Mojich mu-jurra a-ngurrjinga rrapa aburr-werranga aburr-jaranga mu-jurra abu-ngurrjinga aburr-workiyana aburr-mujaruk. Nipa an-guniya Nejarach (Nazareth) an-guyinda an-nelangga Jesus, an-gata Jochap (Joseph) an-nika walkur.”