Search form

Jon 1:47

47Lika gu-gata wenga Jesus a-nana Naténiyal yi-gurrepa ana-bena ana-bona, lika nipa Jesus ana-nyala a-ngurrjinga, a-yinanga, “An-guna nipa an-burral Yichrayal an-bapurr gala gun-guyolkiya gu-rrima rrapa an-gugaliya a-yolka a-workiya, wurra gun-nyagara.”