Search form

Jon 1:5

5An-munya gu-mayana nipiya an-gata arrburrwa minypa gun-gujayanaya, rrapa an-munya gala a-yinmiyarna guya gu-rrenyjingarna gun-gata gun-gujayanaya, wurra jarra gu-jayanayarrapa gu-jinyjarra.