Search form

Jon 1:51

51Rrapa barrwa a-yinagata burrwa, “Gun-guna ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Burraya ana-goyburrpa nyibi-na barra waykin gu-lapkujamiya barra, rrapa minypa Wangarr burr-yika waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk aburr-warrchinga aburr-yurra rrapa minypa aburr-bupiya gurda aburr-yurra nuluwa an-guna An-walkurpa An-gugaliya.”