Search form

Jon 1:7

7Nipa ana-bona barra a-ngurrja an-gata an-gujayanaya, minypa barra nipa nyanma Jon aburr-jaranga gu-galiya yerrcha marr aburr-balcha nula an-gata an-gujayanaya.