Search form

Jon 1:9

9an-burral an-gujayanaya ana-boya gun-guna rrawa, an-gujayanaya an-gata minypa arr-gugaliya nipa a-jayanayarra arrkula arr-gurdiya gorlk.