Search form

Jon 10:1

Jesus Burr-ngurrjinga Aburr-yigipa Gu-galiya Yerrcha Minypa Jin-maywapa Jip (Sheep)

1Jesus a-yinagata, “Buburr-galiya apula; janguny ngu-ngurrja barra gun-burral. Jip (sheep) wolawola wupa jinyu-nirra jiny-yorkiya an-ngumurda gala a-yinmiya a-barrnguma ngana gu-jirra; wurra a-gomarriya, gu-werranga ana-barrnguma a-workiya.