Search form

Jon 10:14

14Ngaypa jarra ngu-molamola jip jaga ng-ganaja achila ngu-workiya. Ngaypa marn․gi jin-ngaypa jip rrapa jin-ngaypa jip marn․gi apula ngaypa