Search form

Jon 10:22

Ju Yerrcha Gala Marr Aburr-balcharna Nula Jesus

22Gun-gatiya lika gata Jirúchalam (Jerusalem) janara gu-ji, minypa gubu-borrwurra wola Wangarr gun-nika gun-japurra rrawa gubu-wurlurrbuna mu-ngoyurra aburr-werranga werra gubi-negarra aburr-bamuna, gu-gurda ngacha janara. Rrapa gun-gatiya minypa mern mu-yurtchinga,