Search form

Jon 10:23

23nipa Jesus gu-japurra a-bamuna yarlanga Wangarr gun-nika gu-bala, minypa gu-birlapirla a-bamuna gun-gugorlkaka gu-ji gun-gata birlapirla gubu-ngurrjinga aburr-workiyana Jolaman (Solomon) gu-gupuna.