Search form

Jon 10:3

3Minypa an-gata ngana gu-jirra jaga a-ganaja a-workiya nipa gu-lapkujamunga nula a-workiya an-gunaga jip jaga a-ganaja achila a-workiya, rrapa nipa an-guna gun-nigipa wengga jin-gata jip jiny-jaliyarra nula jiny-yorkiya minypa jin-nelangga jiny-mangga a-workiya, rrapa minypa jiny-janyja a-boya yarlanga.