Search form

Jon 10:32

32Wurra nipa a-yinagata burrwa, “Ana-goyburrpa gipa ngunabi-nacha minypa Nyanyapa arrku nipa nyanma burr-barlmarrk jama ngu-jirra gun-jaranga, wurra gun-narda nula minypa gu-jandarra ngunabu-bu barra, ya? Wurra yina gun-gaya Nyanyapa arrku nyanma nguna-wuna gun-nerra, ya?”