Search form

Jon 10:33

33Birripa aburr-yinagata, “Gu-jandarra bubu-bu barra minypa gun-gata burr-barlmarrk jama ny-ji ngika, jarra Wangarr werra nyi-negarra. Ngardawa nginyipa ny-nyurrjiya ny-yorkiya nyi-gugaliya Wangarr.”