Search form

Jon 10:39

39Jesus a-yinagata a-wena burrwa Ju yerrcha aburr-gata. Lika birripa mola aburr-garlmuna, jimarna abi-rrimangarna, wurra a-lijiwarriyana burrwa, lika a-bona.