Search form

Jon 10:40

40Lika a-jurrwurra gu-gapa gu-rrarnba man․garba Jordan gun-gata rrawa mu-ngoyurra Jon bama burr-gurragajapa a-workiyana. Lika gatiya a-ni