Search form

Jon 10:7

Jesus Minypa An-maywapa An-molamola An-gugaliya Jip (Sheep) Jaga A-ganaja Achila A-workiya

7Lika mola Jesus a-wena burrwa. A-yinagata, “Gun-guna ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Ngaypa minypa ng-gunaga ngana gu-jirra burrwa aburr-ngaypa gu-galiya yerrcha aburr-gata minypa jin-maywapa jip.