Search form

Jon 11:1

Lejarach (Lazarus) A-juwuna

1An-ngardapa an-gugaliya a-yorrpuna a-yu, an-nelangga Lejarach (Lazarus). Nipa Bechini (Bethany) an-guyinda gun-gatiya rrawa birrinyjipa Meri rrapa lamurrpa ngacha Marta (Martha) abirrinyu-ni abirriny-yorkiyana.