Search form

Jon 11:10

10Wurra jarra an-gata minypa an-munya gu-maya a-bamburda a-workiya, nipa minypa gu-jong rrapa gu-jandarra a-yerrnyjinga gu-workiya, a-bunggiya; ngardawa gala gu-gujayanaya a-ni.”