Search form

Jon 11:13

13Aburr-yinagata aburr-wena, jimarn jarra borijipa a-yupa birripa gubu-borrwurra, wurra jarra gun-gata Jesus a-wena minypa nipa Lejarach gipa mu-ngoyurra a-juwuna.