Search form

Jon 11:21

21Marta jiny-yinanga nula Jesus, “Bunggawa, a-lay, minyja nginyipa wugupa nguburr-nirrarna, an-ngaypa worlapa apa gala a-yinmiyarna a-juwiyarna.