Search form

Jon 11:25

25Jesus a-yinagata achila, “Ngaypa ng-guniya ng-gujarrkarra rrapa wanngu ng-gunega, rrapa ana-nga marr a-balcharra apula, an-gata an-gugaliya marrban a-juwa, wurra wanngu a-ni barra.