Search form

Jon 11:26

26Rrapa ana-nga wanngu a-nirra minypa nipa marr a-balcharra apula, an-gata an-gugaliya gala a-yinmiya a-juwa. Gun-narda nginyipa marr ny-balcharra janguny, ya?”