Search form

Jon 11:33

33Jesus jinyu-nana jin-gata jin-duwujana rrapa aburr-gata Ju yerrcha wugupa achila birripa burr-guta aburr-rruwujana, lika burr-guya wargugu a-ni Jesus.