Search form

Jon 11:4

4Gun-narda waypa Jesus a-galiyana, nipa a-yinanga a-wena, “Gun-gata gu-derda guya gun-derta ngika. Jarra gu-gatiya wenga barra wurra gama gorlk an-nelangga warrpam an-molamola abi-nega barra Wangarr, rrapa Wangarr an-nika An-walkurpa an-nelangga an-molamola abi-nega barra, gu-gurdiya ngacha.” A-yinagata a-wena.