Search form

Jon 11:45

45Ju yerrcha aburr-gata minypa Meri aburr-bona gurda achila, birripa abi-nana Jesus a-yinagata jama a-ji, lika aburr-jaranga aburr-gata marr aburr-balcha nula.