Search form

Jon 11:47

Wengga Gubu-buna Minypa Jesus Abu-bu Barra

(Metiyu 26:1-5; Mark 14:1-2; Luk 22:1-2)

47Rrapa wana junggay yerrcha gun-narda waypa aburr-galiyana janguny, lika birripa rrapa aburr-gata Berachi yerrcha gu-ngardapa aburr-negiyana, burrbu-bamagutuwurra aburr-werranga aburr-gata ganychila (councillor) yerrcha. Lika aburr-yinanga aburr-wena burrwa, “Marrka bubu-borrwa: Ngayburrpa nguburr-yinmiya barra nula an-gata? Wurra nipa burr-barlmarrk jama a-jirra a-workiya,