Search form

Jon 11:50

50Wurra yama nyibu-borrwa minypa gun-mola an-ngardapa an-gugaliya barra a-juwa wurra gama gorlk aburr-marr; gala yapa ngayburrpa nguburr-bapurr nguburr-wulebiyan.”