Search form

Jon 11:51

51A-yinagata a-wena, wurra gun-narda nipa nyanma ngika; jarra gun-gata jemberr gu-ni nipiya a-ni wana an-babalapa junggay, rrapa nipa gala marn․gi, wurra Wangarr a-wuna gun-gata janguny barra minypa nipa mu-ngoyurra a-wengga minypa Jesus a-juwa barra burrwa aburr-gata Yichrayal aburr-bapurr;