Search form

Jon 11:53

53Ganapiya, wurra gun-narda waypa nipa Gayapach a-wena, lika wengga gubu-buna aburr-ni birripa aburr-yinmiya barra Jesus abu-bu.