Search form

Jon 11:54

54Lika gu-gata wenga Jesus gala mola yarlanga a-rrigirrgngarna gun-gata Ju yerrcha aburr-ni aburr-workiyana. Wurra gu-bawuna gun-gata rrawa, a-bona gu-werrapa, wurra gu-guta gu-gera rrawa gu-jirra gun-nelangga Yiprayim (Ephraim). Lika gata aburr-ninya Jesus rrapa aburr-yigipa jawina.