Search form

Jon 11:55

55Gun-gatiya gugu janara yi-gurrepa gu-ji burrwa gu-bona Yichrayal aburr-bapurr minypa birripa gubu-borrwuja aburr-workiya wola waykin an-guyinda an-mujaruk burr-burndarna, wurra jarra burr-beybana. Rrapa gun-gata nula janara ngardawa yi-gurrepa gu-ji, aburr-jaranga gu-galiya yerrcha gu-mugarla wenga aburr-warrchinga Jirúchalam, gatiya barra minypa aburr-wurlurrbiya barra rrapa gun-mola gubi-nega barra burrwa janara nula.