Search form

Jon 11:57

57Aburr-yinagata aburr-wena wurra gama gorlk. Ngardawa aburr-gata wana junggay yerrcha rrapa Berachi yerrcha birripa gipa mu-ngoyurra aburr-wena ana-nga marn․gi Jesus yina an-gaya, an-gata a-ngurrja barra burrwa barra abi-rrima.