Search form

Jon 11:8

8Wurra aburr-yigipa jawina aburr-yinanga nula, “Bunggawa, a-lay, yi-rrawa gun-guna waya Ju yerrcha jal aburr-nirra jimarn jarra gu-jandarra bubu-bu. Wurra nginyipa ny-jeka barra yi-gata birripa aburr-nirrapa, ya?”