Search form

Jon 12:13

13lika aburr-garlmuna, an-jardarrk an-guyinda mernda a-jirra abu-menga, aburr-bona nula, galamurrpa gubu-garrana. Minypa aburr-jabarrchinga waykin, aburr-yinanga,

“Japurra ngapa a-jirra!

Wangarr barra gun-molamola gu-nega nula an-guna nipa ana-jerrmarra!

An-guna Bunggawa arrburrwa Yichrayal (Israel) nguburr-bapurr,

nipa Wangarr gun-molamola gu-nega barra nula!”