Search form

Jon 12:14

14Rrapa nipa Jesus dongki (donkey) an-geka a-menga, ana-bima a-warrchinga, minypa janguny mu-jurra gu-yurra, gu-yinaga,