Search form

Jon 12:15

15“Ganapa buburr-gurkuja nyiburr-gurda Jayan (Zion) nyiburr-nirra,

nyiburr-gurdiya gu-gurdiya nyirr-yika gu-ngarda yerrcha.

Wurra bubi-na an-goyburrpa bunggawa ana-boya an-mola;

an-bachirra ngika.

Minypa dongki ana-bima a-warrchinga,

nipa dongki an-delipa an-gata burdak mampa niya jaga jiny-janaja nula.”