Search form

Jon 12:16

16Gu-yinagata gu-yurra janguny. Wurra Jesus burr-yika jawina mu-ngoyurra gala meyali gubi-nacharna gun-gata. Jarra nuwurra waypa nipa gun-gujuwa gu-beybana, wanngu a-ni rrapa a-bona waykin, lika birripa gubu-borrwurra minypa gun-gata janguny gipa mu-ngoyurra gu-yu nipiya Jesus nula rrapa barrwa a-yinagatiya.