Search form

Jon 12:18

18Rrapa gun-narda nula janguny aburr-jaranga wurra gama gorlk aburr-bona nula Jesus rrapa galamurrpa gubu-garrana, ngardawa nipa jarrkarrana an-gugaliya.