Search form

Jon 12:21

21Birripa abu-barripuna Bilip (Philip) an-gata a-ni a-workiyana Bachéyda (Bethsaida) gun-gata wana gu-bapala gu-rrawa Galali (Galilee). Aburr-yinanga nula, “A-lay, ngayburrpa jal nyiburr-nirra Jesus nyibi-na barra.”