Search form

Jon 12:23

23Lika Jesus a-yinanga butula, “Gipa gun-balma gu-jirra Wangarr biy-gurdagurdarra barra ny-jurdiya gorlk minypa an-guna An-walkurpa An-gugaliya warrpam an-molamola.