Search form

Jon 12:27

Jesus A-ngurrjiyana A-juwa Barra

27“Rrapa gun-guniya ngaypa wargugu ngu-nirra. Wurra ngu-yinmiya barra ngu-wengga? Wurra gala ngu-yinmiya ngu-yinda, ‘Anya, gun-guna mari yerrnyja apula.’ Ngika. Gun-narda gala ngu-yinmiya. Jarra gu-guna nula nguna-bona.