Search form

Jon 12:29

29Aburr-jaranga aburr-jinyja aburr-galiyana jimarn jarra a-durrjinga. Rrapa aburr-werranga aburr-gata birripa aburr-yinanga, “Ngayburrpa nyiburr-galiyana waykin an-guyinda an-mujaruk a-wena nula an-guna.”