Search form

Jon 12:31

31Gipa gugu gun-balmapa gu-jirra nipa Wangarr an-mari a-ni barra nula gurdiya rrawa. Gipa gugu a-yerrnyja barra bunggawa gu-guna a-yika gu-rrawa, an-gatiya walkwalk.