Search form

Jon 12:34

34Aburr-gata aburr-jaranga aburr-jinyja, birripa aburr-yinanga nula, “Ngayburrpa nyiburr-galiyana gun-ngayburrpa gun-guwarr mu-jurra gu-yurra minypa nipa Christ a-nipa barra a-workiya. Wurra gun-narda minypa gun-nga ny-yena ‘An-walkurpa An-gugaliya a-balcha barra a-yu’? An-narda ana-nga ny-nyurrjinga An-walkurpa An-gugaliya?”