Search form

Jon 12:35

35Jesus a-yinagata burrwa, “Gu-guna gu-gujayanaya ana-goyburrpa nyiburr-ni barra gun-baykarda ngika. Wurra gun-guniya burdak gu-gujayanaya nyiburr-nirra, mu-nguy buburr-bamba; gala yapa an-munya a-bun ana-gorrburrwa. Ngardawa an-munya gu-maya gu-jirra ana-nga minypa a-bamburda, nipa gala marn․gi ay-yinda ay-bamburda.