Search form

Jon 12:36

36Minyja waya gu-gujayanaya nyiburr-nirra, marr buburr-balcha apula ngaypa ng-gujayanaya, barra minypa ana-goyburrpa nyiburr-yirda nyiburr-gujayanaya nyiburr-ni.” Gun-narda waypa Jesus a-wena, lika a-bona, a-yilkakiyana burrwa.