Search form

Jon 12:37

Minypa Wola Aycháya (Isaiah) Burr-ngurrjinga Aburr-gurdiya Gala Marr Aburr-balcharrarna Nula Jesus

37Marrban gun-gata birripa wurra gama gorlk abi-nana Jesus ana-jaranga ana-goma burr-barlmarrk jama a-ji burrwa, wurra birripa gala marr aburr-balcharrarna nula.